Complaints, Reviews, Objections, Appeals

EXIN bewaakt continu de kwaliteit van haar examens, accreditaties en andere diensten. Het kan echter voorkomen dat u een klacht heeft die behandeld moet worden. U kunt het bijvoorbeeld oneens zijn met de uitslag van een examen dat u heeft afgelegd. EXIN volgt duidelijke en goed gedocumenteerde procedures voor klachtbehandeling, bezwaar en beroep.

EXIN heeft een algemene klachtenregeling voor klachten over de dienstverlening van EXIN en nog twee specifieke klachtenprocedures: de Inzage- en Bezwaarprocedure en de Bezwaar- en Beroepsprocedure. Gedetailleerde informatie over deze procedures is te vinden in de Regels en Richtlijnen voor EXIN Examens .

EXIN streeft ernaar alle klachten op een constructieve, objectieve en tijdige manier af te handelen.

Als u het niet eens bent met de beoordeling van uw examen door EXIN. Ook als u bent gezakt voor uw examen terwijl u bijvoorbeeld vindt dat u een bepaalde vraag goed heeft beantwoord, vindt u misschien dat u alsnog recht heeft op een certificaat.

Als dit het geval is, kunt u een verzoek indienen om het examen in te zien. Tijdens de inzagesessie kunt u alle examendocumenten inzien, waardoor u kunt onderbouwen waarom u meent recht te hebben op een certificaat. Als u het na de inzagesessie nog steeds niet eens bent met het besluit, heeft u het recht om tegen dat besluit in beroep te gaan. Aan een inzage zijn kosten verbonden. Voor het maken van een afspraak voor een inzage kunt u contact opnemen met de afdeling Candidate Support.

Alle beroepen worden behandeld door het EXIN College van Beroep. Het College van Beroep van EXIN is een onafhankelijk orgaan. Het EXIN College van Beroep raadpleegt onafhankelijke deskundigen over de inhoud van de betreffende zaak. Beslissingen van het EXIN College van Beroep zijn bindend. U dient binnen een termijn van twee maanden beroep aan te tekenen. Deze termijn gaat in op de datum van het door EXIN genomen besluit waartegen u in beroep wilt gaan. Aan het indienen van een beroep zijn kosten verbonden.

[Opmerking: Inzage en beroep dienen binnen twee maanden na de beslissing te hebben plaatsgevonden.]

Voorwaarden:

  • Kosten verbonden aan een beroep dienen vooraf te worden betaald;
  • Volledig ingevuld Beroepschrift;
  • Ondersteunende informatie en onderbouwing van het beroepschrift.

Neem voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift na beoordeling contact op met de afdeling Candidate Support. Als uw beroep gegrond wordt verklaard door het EXIN College van Beroep, worden de kosten van de inzage en het beroep aan u vergoed.

U heeft een examen afgelegd en EXIN heeft u geen certificaat uitgereikt omdat er vermoed wordt dat u fraude heeft gepleegd of op een andere manier de regels en voorschriften voor examens heeft overtreden. Bent u het niet eens met de sanctie die EXIN heeft opgelegd bij (vermoeden van) fraude of overtreding van de regels, dan dient u eerst bezwaar aan te tekenen bij EXIN. Als dit bezwaar wordt afgewezen, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan.

U bent het niet eens met een door EXIN genomen maatregel of opgelegde sanctie. EXIN heeft u schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld van haar besluit. U kunt kosteloos bezwaar maken tegen dit besluit. U moet uw bezwaarschrift binnen een termijn van twee maanden indienen. Deze termijn gaat in op de datum van het besluit van EXIN waartegen u bezwaar wilt maken.

Voorwaarden:

Voor meer informatie over het indienen van bezwaar kunt u de Regels en Richtlijnen voor EXIN Examens raadplegen of contact opnemen met de afdeling Candidate Support . Als u het niet eens bent met een beslissing tot afwijzing van uw bezwaar, heeft u het recht om daartegen in beroep te gaan bij het EXIN College van Beroep.

Alle beroepen worden behandeld door het EXIN College van Beroep. Het College van Beroep van EXIN is een onafhankelijk orgaan. Beslissingen van het College van Beroep zijn bindend. Beroep moet binnen een termijn van twee maanden worden ingediend. Deze termijn gaat in op de datum van de beslissing van EXIN waartegen u in beroep wilt gaan. Aan het indienen van een beroep zijn kosten verbonden.

Voorwaarden:

  • Kosten die gemoeid zijn met het indienen van een beroepschrift dienen vooraf te worden betaald;
  • Volledig ingevuld Beroepschrift;
  • Ondersteunende informatie en onderbouwing van het beroepschrift.

Indien u naar aanleiding van een bezwaar in beroep wilt gaan, kunt u contact opnemen met de afdeling Candidate Support. Als uw beroep gegrond wordt verklaard door het EXIN College van Beroep, worden de kosten van het beroep aan u vergoed.

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening of andere zaken, neem dan contact op met de afdeling Candidate Support. In de meeste gevallen kunnen onze medewerkers uw klacht direct in behandeling nemen en naar tevredenheid afhandelen. Indien dit niet het geval is, wordt uw klacht geregistreerd en wordt u per e-mail geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht.

Soms leidt een klacht tot een beroepsprocedure. Dit kan het geval zijn als de klacht betrekking heeft op het afnemen van een examen, of de organisatie van examens. Als deze een negatief effect hebben gehad op uw functioneren tijdens het examen, hetgeen u aannemelijk kunt maken, wordt de klacht als bezwaar beschouwd en heeft u het recht om in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing van EXIN op uw klacht.

Ook hier geldt dat beroep moet worden ingediend binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van de negatieve beslissing van EXIN. Daarnaast moet de klacht zijn ingediend binnen twee maanden na het voorval waarop de klacht betrekking heeft.